របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ភាគទុនិករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធីភី អិលស៊ីបានបង្កើតជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ៣៦ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ ដែលចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ) ។