អាជ្ញាប័ណ្ណ

អាជ្ញាប័ណ្ណ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធីភី អិលស៊ីបានបង្កើតជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ៣៦ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ ដែលចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ) និងបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២។

best team member image
វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
best team member image
អាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
best team member image
ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់
best team member image
វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារ