ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទំនាក់ទំនង

(+855) 087 5678 12

info@citymfi.com.kh

តំបន់ប្រតិបត្តិការ

ស្វែងរកទីតាំងដែលនៅជិតលោកអ្នក

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

ចន្ទ - សុក្រ
8:00 ព្រឹក – 4:30 ល្ងាច
សៅរ៍
8:00 ព្រឹក – 11:30 ព្រឹក

ទស្សនវិស័យ និងបេសកម្ម

យើងមានគោលបំណងធ្វើជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយអតិថិជនតាមរយៈការផ្តល់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុជាប្រាក់កម្ចីហើយដោយហេតុនេះនៅទីបំផុតយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសល្អនិងផលិតភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។

author image
ចក្ខុវិស័យ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី

យើងមានគោលបំណងគាំទ្រដល់ទស្សនវិស័យរបស់យើងដោយធ្វើអោយប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលអាចទទួលបាន និងនិរន្តរភាពហើយផ្តល់នូវការបង្កើតអោយមានសុខភាពល្អផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ប្រជាជន និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។

author image
បេសកម្ម
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី

ដៃគូ របស់យើង