យើងជាអ្នកណា?

ប្រវត្តិរបស់គ្រឹះស្ថាន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ ដែលមានការទទួលស្គាល់ពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហើយគ្រឹះស្ថាននេះ មានភារកិច្ចផ្ដល់ឥណទានជូនប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានបំណងចង់បង្កើតមុខរបរ ឬ ពង្រីកមុខរបរដែលមានស្រាប់ ក្នុងអត្ថន័យ ជួយលើកកំពស់ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ ។ នៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ គ្រឹះស្ថាន បានខិតខំប្រឹងប្រែង និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការ បំពេញកាតព្វកិច្ច និង តួនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងនាមជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបាន ផ្ដល់ឥណទានជូន ប្រជាជន សហគ្រាស តូច និង មធ្យម ជាច្រើន សម្រាប់យកទៅប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ។

pg about


យើងមានគោលបំណងធ្វើជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយអតិថិជនតាមរយៈការផ្តល់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុជាប្រាក់កម្ចីហើយដោយហេតុនេះនៅទីបំផុតយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសល្អនិងផលិតភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ទស្សនវិស័យ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី

យើងមានគោលបំណងគាំទ្រដល់ទស្សនវិស័យរបស់យើងដោយធ្វើអោយប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលអាចទទួលបាន និងនិរន្តរភាពហើយផ្តល់នូវការបង្កើតអោយមានសុខភាពល្អផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ប្រជាជន និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។

បេសកកម្ម
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី

ទីផ្សារគោលដៅរបស់យើងគឺផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងសេវាកម្មដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហើយជាលទ្ធផលលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពទូទៅរបស់ប្រជាជន។

ទីផ្សារគោលដៅ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី