ការិយាល័យកណ្ដាល

តំបន់ប្រតិបត្តិការ:

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី

ការិយាល័យកណ្ដាល

អគារ ឌឹហ្គេតវេយ៍ ជាន់ទី១១ បន្ទប់លេខ ១០-១១-១២ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ភូមិ១០ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
T. 023 221 499
E. info@citymfi.com.kh
www.citymfi.com.kh