គណៈគ្រប់គ្រងស្នូល


លោក សំ សុភាព
នាយករងគ្រប់គ្រងទូទៅ
Learn more

11 Years of experiences in the microfinance industry.

Education:

• 2008: Finished High School.
• 2012: Bachelor Degree of Science in Mathematic at RUPP, Cambodia.
• 2011: Associate Degree of English at PCU, Phnom Penh, Cambodia.
• 2021: Certificate of Participation in Operational and financial Risk in financial Institution.
• 2022: Certificate of Participation in Effective of Budget Plan for institution.
• 2023: Certificate of Participation in “The CEOs and Shareholders/Board Members Training workshop on the Role of Governance’’.
• 2023- Present: Master Degree in Banking and Finance at IFA, Cambodia.

Work experiences:

• 2009- 2012: Part-time lecture (NGO).
• 2013: Credit officer at CITY MFI.
• 2014: Chief Credit officer at CITY MFI.
• 2015: Branch Manager at CITY MFI.
• 2018: Deputy Credit Manager at CITY MFI.
• 2019: Reginal Branch Manager at CITY MFI.
• 2020: Credit Relationship Manager at CITY MFI.
• 2021: Head of Credit at CITY MFI.
• 2022- Present: Deputy General Manager at CITY MFI.

Vacant
នាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស
Learn more

លោក គឹម ប៊ុនធឿន
ប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
Learn more
លោក អ៊ា ម៉ាប់
នាយកកម្ចីមិនដំណើរការ
Learn more

លោកស្រី ប៊ីន សុវណ្ណា
មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហានិភ័យឯកសារឥណទានជាន់ខ្ពស់
Learn more

Vacant
មន្ត្រីប្រតិបត្តិតាម
Learn more

លោក ព្រីង វិច្ឆ័យ
ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
Learn more

Vacant
មន្ត្រីផ្នែកទីផ្សារឌីជីថល
Learn more

Vacant
មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
Learn more