ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិវញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី បានប្រារព្ធពិធីជួបជុំបុគ្គលិកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
ចុះផ្សាយដោយ៖ CITY MFI ១៨-ធ្នូ-២០១៩
blog image

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិវញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី បានប្រារព្ធពិធីជួបជុំបុគ្គលិកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ 

ផលិតផល