ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម

  • ទំព័រដើម
  • អំពីគ្រឹះស្ថាន
  • ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម
author image
ទស្សនវិស័យ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី

យើងមានគោលបំណងធ្វើជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយអតិថិជនតាមរយៈការផ្តល់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុជាប្រាក់កម្ចីហើយដោយហេតុនេះនៅទីបំផុតយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសល្អនិងផលិតភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។

author image

បេសកកម្ម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី ភីអិលស៊ី

យើងមានគោលបំណងគាំទ្រដល់ទស្សនវិស័យរបស់យើងដោយធ្វើអោយប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលអាចទទួលបាន និងនិរន្តរភាពហើយផ្តល់នូវការបង្កើតអោយមានសុខភាពល្អផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ប្រជាជន និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា។