ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

ថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
ចុះផ្សាយដោយ៖ CITY MFI ២៥-កញ្ញា-២០២២
blog image

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស៊ីធី ភីអិលស៊ី យើងខ្ញុំ មានកិតិ្តយសសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណជន ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ក្នុងឳកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ខនេះ គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំ នឹងឈប់សម្រាក រយៈពេល៣ថ្ងៃ គឺ ចាប់ពី ថ្ងៃ ទី ២៤ - ២៥ - ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ហើយ គ្រឹះស្ថាន យើងខ្ញុំ នឹងចាប់ដំណេីរការឡើងវិញជាធម្មតានៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ។​ សូមអរគុណ!!!

ផលិតផល